TR HOUSE – REMODELLING WITH WOOD / TIMISOARA / ROMANIA

s2

[en] The project is designed for a family of IT engineers on an few years unfinished structure . Thus, in order to continue the project, we chose to contrast the warm texture of the wood and the white surface of the plastered wall. White is a background for wood elements that mark the important parts of the exterior volume – its internal roof – the volume from the access, the dining room, the staircase or the reading area in the office.

The solution keeps the volumetry unchanged except for the living area where the facade is removed to create a covered terrace that completes the living space and relates both to the living room and to the kitchen.

The furniture project is often an element of space partitioning. In the access area there is a furniture volume covering two pillars in the existing structure, between the entrance and the living space. The volume of newly created wood volume, is both a storage element and a sitting space for both the hallway and the dining room.

The table is another main element in the arrangement. It is made like a massive wooden board, in a console state, that starts from the window from the access, facing the garden. This dining space is marked by a wood surface located at the ceiling and hiding the luminaires.
Another important space of the house is the office space, that has a specially created furniture. The work surface of the office is continued at the right of the window, forming a reading space in direct relationship with the garden.

The staircase is made like a massive wooden floor. Upstairs the arrangement continues with the same composing principles. The dormitory relies on the mentioned contrast, the bed volume is like a massive one, that accommodates a deposit area.
External volumetry and materiality is completeing the arrangement.

[ro] Proiectul este realizat pentru o familie de ingineri IT pe o structura ramasa câtiva ani nefinalizata. Astfel, pentru a continua proiectul am ales s? miz?m pe contrastul dintre textura cald? a lemnului ?i suprafa?a alb? a peretelui tencuit. Albul reprezint? un fundal pentru elementele de lemn care marcheaz? piesele importante ale volumetriei exterioare – acoperi?ul sau interioare – volumul de la acces, locul de luat masa, scara sau zona de citit din birou.
Solu?ia p?streaz? nemodificat? volumetria cu excep?ia zonei livingului unde este retras? fa?ada pentru a realiza o teras? acoperit? care completeaz? spa?iul de zi ?i se rela?ioneaz? atât cu livingul cât ?i cu buc?t?ria.
În acest proiect mobilierul devine de cele mai multe ori un element de compartimentare a spa?iilor interioare. În zona de acces este realizat un volum care acoper? doi stâlpi afla?i în structura existent? între spa?iul de intrare ?i living. Volumul din lemn nou creat este atât un element de depozitare cât ?i un loc de stat atât pentru hol cât ?i pentru locul de luat masa dinspre living.
Masa este alt element principal în amenajare. Acesta este realizata asemenea unei pl?ci de lemn masiv aflat? în consola care porne?te din dreptul geamului orientat spre gradina dinspre acces. Acest spa?iu de luat masa este marcat de o suprafa?? de lemn aflat? la nivelul tavanului ?i care ascunde corpurile de iluminat.
Un alt spa?iu important al locuin?ei este biroul care are un mobilier special creat. Suprafa?a de lucru a biroului este continuat? în dreptul ferestrei, formând un spa?iu pentru citit aflat în rela?ie direct? cu gr?dina.
Scara este realizat? asemenea unui volum masiv îmbr?cat în lemn. La etaj amenajarea continu? acelea?i principii compozi?ionale. Dormiorul mizeaz? pe contrastul amintit, volumul patului este asemenea unui masiv care acomodeaz? ?i o zon? de depoziare.
Volumetria exterioar? ?i materialitatea completeaz? amenajarea.

x9-copy

x14

x12-copy

x16

x5

x20

x1-copy

Modificari exterioare la casa autorizata cu AC nr. 2288/24.12.20

the existing construction …

a

AUTHOR: Attila Wenczel
PROJECT TEAM: PARASITE STUDIO
PICTURES: Attila Wenczel
LOCATION: Timisoara, RO
EXHIBITION: BETA 2018, DANS 2018